Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.3557

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: PC príslušenstvo /sieťové káble, softvér, disky HDD, redukcie/
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika
Podoblasť PC služby a príslušenstvo
Zverejnená: 23.8.2019
Predpokladaná hodnota: 5304,03 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: 09/2019
Lehota na predkladanie ponúk: 6.9.2019
 
Zadávateľ
Firma Slovenská národná knižnica
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 36138517
Adresa Námestie J. C. Hronského 1, 03601 MARTIN, SK
Kontaktná osoba Mgr. Ľuboš Ranto, +421 *** ******

Podrobný opis zákazky

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle § 6 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 5304,03 €.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa § 23 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

CPV kód:
32581100-0 Kábel na prenos údajov
48621000-7 Softvérový balík pre operačný systém sálového počítača
30234100-9 Magnetický disk
32581130-9 Kábel na prenos údajov pre špeciálne aplikácie

Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v PRÍLOHE č. 1 tejto výzvy - PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.

Návrh zmluvných podmienok: Výsledkom verejného obstarávania bude záväzná objednávka.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH. Ostatní uchádzači budú neúspešní.

Okrem vyplnenia celkovej ceny za poskytnuté služby v systéme TENDERnet uchádzač prostredníctvom tohoto systému v rámci predloženia svojej ponuky predloží vyplnené tabuľky uvedené v PRÍLOHE č. 1 tejto výzvy - PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a v PRÍLOHE č. 2 tejto výzvy - FORMULÁR NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY s vyplnenými cenami za jednotlivé položky.

Úspešný uchádzač bude povinný predložiť originál, resp. overenú kópiu nasledovných dokladov:
• výpis z obchodného alebo živnostenského registra
• čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike v zmysle ust. § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
• čestné vyhlásenie, či je uchádzač mikropodnikom, malým podnikom alebo stredným podnikom
(Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR.
Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.
Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.)

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 PC príslušenstvo podľa Prílohy č. 1 1,0 kpl

Prílohy ku zákazke

  1. PRÍLOHA č. 1 - Podrobný opis predmetu zákazky.docx   17,5 kB
  2. PRÍLOHA č. 2 - Formulár na vypracovanie cenovej ponuky.docx   29,5 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip