Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.11599

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Stavebný dozor – Novostavba objektu 2. stupňa ZŠ a telocvične v Limbachu
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
(Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
Zverejnená: 12.4.2022   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: 37916,67 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: 26 mesiacov
Lehota na predkladanie ponúk: 26.4.2022
 
Zadávateľ
Firma Obec Limbach
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00304891
Adresa SNP 55 900 91 Limbach, 90091 Limbach, SK
Kontaktná osoba Ing. Jozef Süss, MBA, +421 *** ******

Všeobecný opis zákazky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Limbach
Sídlo: 900 91 Limbach, SNP č.55
Štatutárny zástupca: Adriana Čechovičová, Bc.
IČO: 00 304 891
DIČ: 2020662160
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Süss, MBA
Telefón: +421 908 813 771
e-mail: obstaravanie.suss@gmail.com

2. Identifikácia projektu financovaného z NFP:
Názov projektu: Novostavba objektu 2. stupňa základnej školy a telocvične v Limbachu
Kód projektu v ITMS2014+ : 302071BHV2
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Názov predmetu zákazky: „Stavebný dozor - Novostavba objektu 2. stupňa základnej školy a telocvične v Limbachu”

3. Predmet obstarávania:
Predmetom zákazky je výkon stavebného dozoru na stavbe: Novostavba objektu 2. stupňa základnej školy a telocvične v Limbachu.

Činnosť stavebného dozoru bude pozostávať minimálne z nasledovných činností, resp. z tých činností, ktorá si vyžaduje charakter „ stavebných prác”, ktoré sú potrebné pre riadne zhotovenia Diela  a rovnako tak zo zmluvných povinností obidvoch zmluvných strán uvedených v Zmluve o dielo, uzatvorenej zo zhotoviteľom:
o odovzdanie miesta realizácie projektu zhotoviteľovi stavebných prác, 
o následne  v rámci realizácie stavebných prác: 
• dodržanie podmienok stavebných povolení a iných povolení potrebných pre výstavbu
• oboznámenie sa zo znením uzatvorenej Zmluvy o dielo medzi verejným obstarávateľom a zhotoviteľom Diela a oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou
• spolupráca s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi štátnej správy, ak je to relevantná požiadavka
• evidovanie a archivovanie projektu stavby, overeného v stavebnom konaní počas dĺžky trvania zmluvného vzťahu
• systematické doplňovanie projektovej dokumentácie od projektanta, podľa ktorej sa stavba realizuje
• evidovanie dokumentácie dokončených stavebných častí
• odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú cenu stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby, nezhoršujú parametre stavby ani jej prevádzkové a úžitkové vlastnosti
• kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov  kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov a ich súladu s podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie týchto dokladov na úhradu objednávateľovi
• bude kontrolovať a potvrdzovať oprávnenosť a správnosť dodávateľských faktúr svojim podpisom a pečiatkou
• v prípade požiadavky naviac prác, definovanie rozsahu naviac prác a ich odsúhlasenie objednávateľom
• kontrola tých častí stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté alebo sa stanú neprístupnými
• odovzdanie časti stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti ďalším zhotoviteľom na ich nadväzne činnosti v súlade so zmluvami
• spolupráca s geodetom objednávateľa pri dodržaní priestorového umiestnenia objektov
• spolupráca so zamestnancami vykonávajúcimi autorský dozor a odborný autorský dozor, pri zabezpečovaní súladu realizovanej stavby s projektom
• spolupráca so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie, so spracovateľom realizačných projektov a so zhotoviteľmi pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu
• sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú skúšky materiálov, konštrukcií, zariadení a prác, kontrola výsledkov skúšok a evidovanie dokladov o výsledkoch týchto skúšok
• sledovať a vyžadovať, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a konštrukcií bola dodaná predpísaná dokumentácia (certifikácie, preukázanie zhody, manuál údržby a obsluhy) najmä doklady o ich kvalite
• účasť na komplexných skúškach technologickej časti stavby
• postupné vyžadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujúcich kvalitu diela počas dĺžky trvania podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP
• sledovanie vedenia stavebných denníkov
• hlásenie archeologických nálezov
• spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození zdravia alebo majetku na stavbe
• kontrola postupu prác podľa harmonogramu, upozornenie zhotoviteľa na nedodržanie dohodnutých termínov a spolupráca pri prerokovaní návrhov opatrení smerujúcich k odstráneniu vzniknutého oneskorenia postupu prác
• kontrola účasti subdodávateľov zhotoviteľa na realizácie Diela, ich prípadné doplnenie alebo výmena, v zmysle zmluvných podmienok dohodnutých v zmluve o dielo uzatvorenej so zhotoviteľom 
• príprava podkladov pre záverečné technicko- ekonomické vyhodnotenie stavby
• príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí stavby
• kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ pripraví k odovzdaniu a prevzatiu diela
• kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedostatky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v  dohodnutých lehotách a potvrdzovanie dokladov o odstránení vád a nedorobkov
• účasť na kolaudačnom konaní
• kontrola vypratania staveniska
• odovzdať objednávateľovi všetky doklady a dokumentáciu, záverečnú správu a zhodnotiť preberací protokol činnosti stavebného dozoru stavby

Dodávateľ služby je povinný pri poskytovaní služby spolupracovať s vedením obce a inými zodpovednými pracovníkmi, zúčastňujúcimi sa na realizácii projektu. 

Zmluva o dielo uzatvorená medzi zhotoviteľom Diela a verejným obstarávateľom je zverejnená na  webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, v Profile Obce Limbach v zákazke s názvom: „Novostavba objektu 2. stupňa základnej školy a telocvične v Limbachu”.  V Profile je zverejnená uzatvorená zmluva o dielo a projektová dokumentácia k celému projektu.

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71521000-6 - Stavebný dozor na stavenisku

6. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Obec Limbach. Projekt stavby rieši Stavebný objekt SO 02 - Prístavba školy a Stavebný objekt SO 03 - Telocvičňa. Riešené objekty sú umiestnené v obci Limbach, na adrese Vinohradnícka č. 70 , Limbach , 900 91 Parcela č. 1164/1 , 1164/153 , 1167/87.

7. Lehota dodania stavebných prác v zmysle ZoD uzatvorenej so zhotoviteľom :  maximálne 24 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom Diela.

8. Lehota na dodanie služby – stavebný dozor: maximálne 26 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti mandátnej zmluvy. 

9. Financovanie predmetu zákazky:
V rámci rozpočtu, ktorý je súčasťou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku má verejný obstarávateľ schválený maximálny oprávnený výdavok na „stavebný dozor” vo výške:          38 224,00 EUR s DPH.

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ na základe doručených ponúk určí poradie uchádzačov; od najnižšej celkovej ceny v EUR s DPH (ponuka sa umiestni na prvom mieste) po najvyššiu celkovú cenu v EUR s DPH (najvyššie poradie určené podľa počtu doručených ponúk) a vyhodnotí splnenie zadefinovaných podmienok účasti  v tejto výzve a požiadaviek na ponuku uchádzača , ktorý sa svojou cenovou ponukou umiestnil na 1. mieste v poradí.

Úspešným  uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého cenová ponuka v porovnaní s ostatnými cenovými ponukami bude najnižšou cenou v EUR s DPH a splní požadované podmienky účasti a požiadavky na ponuku.

V zmysle § 117, bod 5  zákona č. 343/2015 Z.z., verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť objednávku/zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ je orgánom verejnej moci, splnenie vyššie uvedených podmienok si verejný obstarávateľ  overí sám. V prípade, že preukázanie oprávnenosti dodávať tovar, poskytovať práce alebo službu uchádzač preukazuje iným dokladom ako je Výpis z OR SR alebo Výpis zo ŽR SR, je povinný kópiu takéto dokladu predložiť spolu so svojou cenovou ponukou.

Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom výsledok a úspešného uchádzača vyzve na podpísanie Mandátnej zmluvy. Návrh mandátnej zmluvy je prílohou tejto výzvy.

11. Variantné riešenie: neumožňuje sa

12. Hodnotiacim kritériom bude: najnižšia cena s DPH

13. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

1)  Podmienkou účasti je splnenie ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z., to znamená, že uchádzač musí byť oprávnený na realizáciu požadovaného druhu služieb a nesmie mať zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ je orgánom verejnej moci, splnenie vyššie uvedených podmienok si verejný obstarávateľ  overí sám. V prípade, že preukázanie oprávnenosti dodávať tovar, poskytovať práce alebo službu uchádzač preukazuje iným dokladom ako je Výpis z OR SR alebo Výpis zo ŽR SR, je povinný kópiu takéto dokladu predložiť spolu so svojou cenovou ponukou.

14. Podmienky účasti  týkajúce sa odbornej a technickej spôsobilosti:

1) Podmienkou účasti je platné Osvedčenie SKSI v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavebný dozor so zameraním na pozemné stavby alebo ekvivalent dokladu. Obstarávateľ si disponibilitu platného Osvedčenia SKSI uchádzača overí sám na webovom sídle SKSI.  V prípade, že uchádzač preukazuje svoju odbornú spôsobilosť ekvivalentným dokladom k Osvedčeniu SKSI, tak uvedie vo svojej ponuke verejne dostupnú webovú adresu, kde si obstarávateľ môže overiť  platnosť ekvivalentného dokladu k Osvedčeniu SKSI pre výkon činnosti stavebný dozor, resp. predloží kópiu tohto dokladu. Osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad pre výkon činnosti stavebný dozor musí byť platné v čase predloženia ponuky a rovnako tak musí byť platné po celú dobu realizácie predmetu zákazky, pokiaľ sa uchádzač stane úspešným.

15. Predloženie ponuky: do 26.04.2022 do 12:00 hod.

16. Spôsob predloženia ponuky: prostredníctvom systému TENDERnet

Zmluvné podmienky

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania :
Mandátna zmluva

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Dodávateľa.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Stavebný dozor – Novostavba objektu 2. stupňa ZŠ a telocvične v Limbachu 1,0 kpl.

Prílohy ku zákazke

  1. Navrh Mandátna zmluva_SD.pdf   285,1 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip