Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.9098

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Dodávka peliet pre obec - Dolná Mariková
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
(Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
Oblasť Energie, PHM
Podoblasť Materiál na vykurovanie (uhlie, drevo, peletky, ...)
Zverejnená: 26.7.2021   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie realizácie: september 2021 -august 2023- 24 mesiacov
Lehota na predkladanie ponúk: 2.8.2021
 
Zadávateľ
Firma Obec Dolná Mariková
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00317152
Adresa Dolná Mariková 150, 01802 Dolná Mariková, SK
Kontaktná osoba Ing. Peter Šujak, +421 *** ******

Všeobecný opis zákazky

Predmetom zákazky je nákup drevených peliet triedy ENplus A1 spolu s dopravou a vykládkou pre Obec Dolná Mariková.

- Drevené pelety EN PLUS A1 - 6mm - fukané cisternou - certifikovanou 170,000 ton
- Drevené pelety EN PLUS A1 - 6mm - balené v plastových vreciach po 15 kg 15,000 ton

Uvedené množstvo je indikatívne - počas zmluvného vzťahu sa môže meniť na základe potrieb verejného obstarávateľa. Uvedené množstvo je za 24 mesiacov - trvanie vzťahu


Obec Dolná Mariková, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej hodnoty zákazky a cenovej ponuky na zákazku "Dodávka peliet".

V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bude nižšia, ako je finančný limit podľa §5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní bude vaša cenová ponuka považovaná za záväznú aj pre vykonaný prieskum trhu na realizáciu vyššie uvedenej zákazky a kritériom hodnotenia bude najnižšia cena v € spolu s DPH.


Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so starostom obce: Ing. Peter Šujak, obec@dolnamarikova.sk, 0915769522


Osobitné požiadavky:
- Cena vrátane dopravy na miesto plnenia.
- Cena vrátane vyloženia na mieste plnenia.
- Dodávka bude nepravidelná t.j. počas celého roku, vždy podľa aktuálnej potreby a momentálnych skladových zásob, upresnená písomne - emailom tak, aby objednávkou stanovený objem mohol byť dodaný najneskôr do 5 pracovných dní od zadania objednávky emailom. Minimálne množstvo 5 ton, maximálne 15 ton.
- Vyloženie na mieste plnenia v pracovné dni v čase od 7:00 hod. do 14.00 hod.
- Termín dodania peliet na miesto plnenia do 5 dní od zadania objednávky emailom zo strany Objednávateľa.
- Víťazný uchádzač po ukončení zákazky poskytne Objednávateľovi email, na ktorý bude Objednávateľ zasielať jednotlivé objednávky.
- Objednávateľ si vyhradzuje právo zrealizovať po každej dodávke test kvality dodaných peletiek. V prípade, že počas testu budú zistené rozdiely oproti požadovaným parametrom, objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy a neobjednať zvyšné množstvo. Taktiež v prípade, že počas testu budú zistené rozdiely oproti požadovaným parametrom, náklady na vypracovanie testu kvality dodaných peletiek bude znášať Dodávateľ.Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj nasledovný dokument:
- certifikát o skúške a atest kvality ponúkaných drevených peliet
-návrh rámcovej dohody

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Fakturácia po každej objednávke a následnom dodaní tovaru v lehote splatnosti 14 dní od obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje.
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Zmluvné podmienky

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania :
Rámcova dohoda.

Spôsob určenia ceny predmetu zákazky :
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO.
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
• výška a sadzba DPH,
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky.
- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve/objednávke, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke.
- Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.

Ostatné podmienky

Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Drevené pelety EN PLUS A1 - 6mm - fukané cisternou - certifikovanou 170,0 tona
- fukané cisternou - certifikovanou         - 170 ton


Uvedené množstvo je indikatívne - počas zmluvného vzťahu sa môže meniť na základe potrieb verejného obstarávateľa. Uvedené množstvo je za 24 mesiacov - trvanie vzťahu
2 Doprava na miesto určenia + vykládka cisternou pre fúkané resp. vhodný spôsob vykládky pre vrecované pelety 1,0 celok
Obec Dolná Mariková Dolná Mariková 150

018 02 Dolná Mariková Slovensko
3 Drevené pelety EN PLUS A1 - 6mm - balené v plastových vreciach po 15 kg 15,0 tona
- balené v plastových vreciach po 15 kg    -  15 ton 

Uvedené množstvo je indikatívne - počas zmluvného vzťahu sa môže meniť na základe potrieb verejného obstarávateľa. Uvedené množstvo je za 24 mesiacov - trvanie vzťahu