Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.4548

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi (2020-2023)
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť Ostatné služby
Podoblasť Služby vypracovania dokumentácie
Zverejnená: 20.12.2019
Predpokladaná hodnota: 48866,67 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: 48 mesiacov od účinnosti zmluvy
Lehota na predkladanie ponúk: 27.1.2020
 
Zadávateľ
Firma Slovenská národná knižnica
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 36138517
Adresa Námestie J. C. Hronského 1, 03601 MARTIN, SK
Kontaktná osoba Mgr. Ľuboš Ranto, +421 *** ******

Podrobný opis zákazky

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle § 6 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 48 866,67€.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa § 23 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

CPV: Hlavný slovník:
71317200-5 - Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci
71317210-8 - Poradenské služby týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci
71317100-4 - Poradenské služby pre oblasť ochrany a kontroly pred požiarom a výbuchom

Miesto dodania predmetu zákazky:
Sídelná budova SNK, Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin,
Areál Konzervačného a digitalizačného centra (t. j. budova č. 1, 2 a 3), Francúzskych partizánov 2499, 038 61 Vrútky,
Literárne múzeum, M. R. Štefánika 11, 036 01 Martin,
Areál kaštieľa Diviaky (t. j. budova Kaštieľa a budova Koniarne), Matičná 23, 039 01 Diviaky,
Areál Slovanského múzea A. S. Puškina (t. j. budova Múzea, administratívna budova a prevádzková budova), adresa: Brodzany 159, 958 42 Brodzany.

Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v PRÍLOHE č. 1 tejto výzvy - PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.

Návrh zmluvných podmienok je uvedený v PRÍLOHE č. 2 tejto výzvy.
Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH. Ostatní uchádzači budú neúspešní.

Okrem vyplnenia celkovej ceny za poskytovanie služieb v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi (podľa prílohy č. 1) v systéme TENDERnet uchádzač prostredníctvom tohoto systému v rámci predloženia svojej ponuky predloží vyplnenú tabuľku uvedenú v PRÍLOHE č. 1 tejto výzvy - PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY s vyplnenými cenami za jednotlivé položky.

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť originál, resp. overenú kópiu nasledovných dokladov:
• výpis z obchodného alebo živnostenského registra
• oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.1 – Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov vydané Národným Inšpektorátom Práce
• oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby vydané Národným Inšpektorátom Práce
• osvedčenie špecialistu požiarnej ochrany
• osvedčenie autorizovaného technika BOZP
• čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike v zmysle ust. § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
• čestné vyhlásenie, či je uchádzač mikropodnikom, malým podnikom alebo stredným podnikom
(Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR.
Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.
Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.)

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Služby v oblasti BOZP od 01.01.2020- 31.12.2023 (za všetky objekty) 1,0 kpl
2 Služby v oblasti ochrany pred požiarmi od 01.01.2020 - 31.12.2023 (za všetky objekty) 1,0 kpl

Prílohy ku zákazke

  1. PRÍLOHA č. 1 – Podrobný opis predmetu zákazky.docx   16,6 kB
  2. Príloha č. 2 - Zmluva o poskytovaní služieb_BOZP_FINAL.docx   41,0 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip