Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.4106

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Oprava multifunkčného ihriska v obci Dechtice
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť Ostatné
Podoblasť Prvky mestského mobiliáru
Zverejnená: 29.10.2019   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: 16973,13 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: do 15.12. 2019
Lehota na predkladanie ponúk: 12.11.2019
 
Zadávateľ
Firma Obec Dechtice
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00312363
Adresa Dechtice 488, 91953 Dechtice, SK
Kontaktná osoba PhDr. Karol Zachar, +421 *** ******

Podrobný opis zákazky

1.Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Obec Dechtice, 919 53 Dechtice 488
Zastúpený: PhDr. Karol Zachar, starosta obce
IČO: 00312363
Telefón: 0905 409 956
Elektronická pošta: ekonomka@dechtice.sk
Internetová adresa: www.dechtice.sk

2. Druh zákazky: Spoločný slovník obstarávania
(CPV): 45000000-7 – Stavebné práce
37535200-9 – Zariadenie ihrísk

3. Názov zákazky: Oprava multifunkčného ihriska v obci Dechtice

4. Opis zákazky: Ide o výmenu povrchu na jestvujúcom multifunkčnom ihrisku v obci Dechtice a výmenu ochrannej siete okolo ihriska podľa špecifikácie.
- Dopadová plocha v zmysle STN EN 1177
- Ihrisko musí byť bez údržbové
Všetky prílohy ku súťaži sú na stránke obce www.dechtice.sk

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 16 973,13 € bez DPH

6. Miesto uskutočnenia stavebných prác: katastrálne územie Dechtice

7. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: Žiadame predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky.

8. Možnosť predloženia variantných riešení: Neumožňuje sa!

9. Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia stavebných prác: do 15.12.2019

10. Hlavné podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov a zdrojov poskytnutých z dotácie Úradu vlády SR.
Verejný obstarávateľ neposkytne zálohu na realizáciu predmetnej zákazky. Konečné zúčtovanie bude realizované bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Lehota splatnosti faktúry – požaduje sa minimálne 14 dní od doručenia faktúry.

11. Pokyny k predloženiu ponuky: Predložená ponuka musí obsahovať doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v zmysle § 32 ods. 2 písm. e)
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyplnené a potvrdené čestné prehlásenie - príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO.docx

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12. Lehota na predkladanie ponúk: 12.11.2019 do 12.00 hod.

13. Otváranie a vyhodnotenie ponúk: otváranie a vyhodnotenie ponúk bude 12.11.2019 o 15.00 hod. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude odoslaný formou emailu.

14. Kritériá na hodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena na celý predmet zákazky.

15. Zmluva o dielo: Výsledkom verejného obstarávania je Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmluva o dielo je prílohou č. 1 tejto výzvy.

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok - príloha č.1. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Zhotoviteľa.

16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2019

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania, ak:

- Nebude predložená ani jedna cenová ponuka.
- Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti.
- Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk.
- Najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu obstarávania.

- Ak sa v prílohe alebo na inom mieste v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov; umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov, aké sú požadované v zmysle § 42 ods. 2 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Požadovaná záruka na predmet zákazky min. 5 rokov

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Umelá tráva - A 603,6 M2
- dĺžka vlákna: 20+2mm
- Dtex: od 6600
- počet vpichov na m2: 25000
- farba: zelená
- priepustnosť vody: min.67l/m2
- váha min: 2295g/m2
2 Lepidlo 129,6 KG
PU-9kus / 14,4kg
3 Podlepovacia páska 450,0 BM
šírka: 300mm
4 Umelá tráva - B 289,0 BM
- dĺžka vlákna: 20+2mm
- Dtex: od 6600
- počet vpichov na m2: 25000
- farba biela,žltá alebo farba podľa dostupnost
- priepustnosť vody: min.67l/m2
- váha min: 2295g/m2

TENIS - 148m
VOLEJBAL - 81m
MALÝ FUTBAL - BRÁNKOVISKÁ - 60m
5 Kremičitý piesok - vrátane dopravy 11,0 T
min. 18kg na m2: 603,6*0,018
6 Montáž vrátane vsypov a vyčiarovania 603,6 M2
Obec Dechtice
Dechtice 488
919 53 Dechtice
Slovensko
7 Sieť ochranná oko 45x45 mm; farba: zelená; hr.: 60 PLY; materiál: PA 224,0 M2
- oko 45x45 mm
- farba: zelená
- hr.: 60 PLY
- materiál: PA (102*2)*1,1
8 Spojovací materiál 1,0 CELOK
9 Montáž oplotenia 1,0 CELOK
10 Doprava materiálu a strojov 1,0 CELOK
Obec Dechtice
Dechtice 488
919 53 Dechtice
Slovensko

Prílohy ku zákazke

  1. Návrh - Zmluva o dielo Dechtice.docx   29,3 kB
  2. Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO.docx   18,9 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip