Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.5127

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť Potraviny a nápoje
Podoblasť Mäso a masové výrobky
Zverejnená: 10.3.2020
Predpokladaná hodnota: 39990,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: Rámcová dohoda sa uzatvára na 24 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu 39 990,00 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Lehota na predkladanie ponúk: 17.3.2020
 
Zadávateľ
Firma Obec Limbach
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00304891
Adresa SNP 55 900 91 Limbach, 90091 Limbach, SK
Kontaktná osoba Ing. Jozef Süss, MBA, +421 *** ******

Podrobný opis zákazky

1. Informácie o predmete zákazky:
1.1 Názov predmetu zákazky: „Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach“. Predmetom zákazky je dodávka tovaru - potraviny - mäso chladené a mäsové výrobky
1.2 Kód CPV:
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
3.3 Dodatočný kód CPV:
15110000-2 - Mäso
15111100-0 - Hovädzie mäso
15113000-3 - Bravčové mäso
15112000-6 - Hydina
15130000-8 - Mäsové výrobky
15131200-7 - Sušené, nasolené, údené alebo korenené mäso

2. Opis predmetu zákazky:
2.1 Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach, Vinohradnícka 70, 900 91 Limbach.
2.2 Predmet dodávok:
2.2.1 Chladené bravčové mäso
Bravčové zadné stehno bez kože bez kosti v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 800 kg,
Bravčové karé bez kosti bez kože v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 800 kg,
Bravčové predné plece bez kosti bez kože v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 450 kg,
2.2.2 Chladené hovädzie mäso
Hovädzie - roštenka nízka v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 400 kg,
Hovädzie zadné - stehno bez kosti bez kože v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 600 kg,
2.2.3 Chladené kuracie a morčacie mäso
Kurča bez drobkov v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 450 kg,
Kuracie prsia bez kosti a bez kože v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 960 kg,
Kuracie stehná dolné s kosťou s kožou v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 125 kg,
Kuracie stehná horné bez kosti a bez kože v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 300 kg,
Kuracie pečienky v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 60 kg,
Morčacie prsia bez kosti bez kože v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 350 kg,
2.2.4 Mäsové výrobky
Párky jemné - bravčové mäso
(obsah bravčového mäsa min. 70%) v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 60 kg,
Šunka bravčová dusená
(obsah bravčového mäsa min. 80 %) v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 30 kg,
Údená krkovička bez kosti v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 15 kg,
Slanina bez kože v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 90 kg.
2.3 Tovar musí byť dodávaný na miesto určenia (školská jedáleň pri Základnej škole v Limbachu) v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným a účinným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám. Uchádzač zodpovedá za to, že dodávaný tovar je spôsobilý na uvedenie na trh a spĺňa kvalitatívne požiadavky, ktoré sú stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i normami a požiadavkami predpisov Európskej únie pre potraviny. Tovar musí spĺňať požiadavky v zmysle zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a Potravinového kódexu SR, vyhláška ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 83/2016 Z. z. o mäsových výrobkoch.
2.4 Verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky uvádza predpokladané minimálne množstvá odoberaného tovaru počas trvania rámcovej dohody (24 mesiacov). Verejný obstarávateľ nie je viazaný povinnosťou odobrať celé predpokladané minimálne množstvo tovaru uvedené v opise predmetu zákazky.

3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
3.1 Miestom dodania predmetu zákazky je Školská jedáleň pri Základnej škole Limbach, Vinohradnícka 70, 900 91 Limbach.
3.2 Rámcová dohoda sa uzatvára na 24 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu 39 990,00 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Verejný obstarávateľ predpokladá odoberať vybrané tovary podľa svojich aktuálnych potrieb na základe čiastkových objednávok.
3.3 Predmet obstarávania bude dodávaný na základe čiastkových objednávok realizovaných verejným obstarávateľom telefonicky alebo elektronickou poštou v pracovných dňoch do 14:00 hod. V čiastkových objednávkach bude upresnený rozsah dodávky tovaru, pričom dodávateľ je povinný dodať tovar na základe čiastkovej objednávky v deň a hodine uvedenej v čiastkovej objednávke, na základe dohody strán. V prípade, ak termín dodania tovaru nebude dohodnutý a uvedený na čiastkovej objednávke, tovar musí byť dodaný do dvoch pracovných dní po dni, v ktorom bude doručená čiastková objednávka dodávateľovi, a to v čase od 06:30 hod. do 07:15 hod..
3.4 Na baleniach tovarov musí byť uvedené zloženie výrobku, pokiaľ ide o nebalený výrobok uvedené informácie budú uvedené na dodacom liste. Doba spotreby dodávaného tovaru nesmie v čase dodávky tovaru prekročiť prvú tretinu doby spotreby, trvanlivosti vyznačenej na dodacom liste a/alebo tovare, odo dňa výroby/plnenia alebo balenia tovaru.

4. Hodnota zákazky:
Hodnota zákazky bola stanovená na maximálne 39 990 EUR bez DPH.

5. Výsledok verejného obstarávania:
Rámcová dohoda s jedným úspešným uchádzačom s platnosťou na 24 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti, prípadne do vyčerpania finančných prostriedkov v hodnote 39 990,00 EUR bez DPH, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr.

6. Zdroj finančných prostriedkov a spôsob platby:
Financovanie bude zabezpečené z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa bezhotovostným platobným stykom, bez poskytnutia preddavku. Platba bude realizovaná na základe faktúr vystavených po dodaní tovaru podľa objednávky verejného obstarávateľa so splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.

7. Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky:
7.1 Verejný obstarávateľ stanovil pre vyhodnotenie cenových ponúk jediné kritérium: najnižšia cena obstarávaných tovarov v EUR s DPH .
7.2 Verejný obstarávateľ prijme cenovú ponuku s najnižšou navrhovanou zmluvnou cenou pre obstarávané tovary vrátane DPH, ako súčet celkových cien všetkých jednotlivých ocenených položiek.
7.3 V prípade rovnosti navrhovanej zmluvnej ceny (ceny celkom) u viacerých uchádzačov bude rozhodovať o poradí uchádzačov jednotková cena v EUR bez DPH (Cena v EUR bez DPH za MJ) za položku „Kuracie prsia bez kosti a bez kože“.
7.4 Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, aby pred predložením ponuky venovali zvýšenú pozornosť merným jednotkám uvádzaným pri jednotlivých položkách a výpočtu celkovej ceny jednotlivých položiek a výpočtu navrhovanej zmluvnej ceny.
7.5 Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o prijatí jeho cenovej ponuky a bude vyzvaný na predloženie originálu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky a následne bude vyzvaný na podpis rámcovej dohody. Neúspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o neprijatí jeho cenovej ponuky.

8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

9. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 17.03.2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Bravčové zadné stehno bez kože bez kosti 800,0 kg.
2 Bravčové karé bez kosti bez kože 800,0 kg.
3 Bravčové predné plece bez kosti bez kože 450,0 kg.
4 Hovädzie – roštenka nízka 400,0 kg.
5 Hovädzie zadné – stehno bez kosti bez kože 600,0 kg.
6 Kurča bez drobkov 450,0 kg.
7 Kuracie prsia bez kosti a bez kože 960,0 kg.
8 Kuracie stehná dolné s kosťou s kožou 125,0 kg.
9 Kuracie stehná horné bez kosti a bez kože 300,0 kg.
10 Kuracie pečienky 60,0 kg.
11 Morčacie prsia bez kosti bez kože 350,0 kg.
12 Párky jemné - bravčové mäso, obsah bravčového mäsa min. 70% 60,0 kg.
13 Šunka bravčová dusená, obsah bravčového mäsa min. 80 % 30,0 kg.
14 Údená krkovička bez kosti 45,0 kg.
15 Slanina bez kože 90,0 kg.

Prílohy ku zákazke

  1. Rámcová zmluva_dodanie mäsa a mäsových výrobkov.pdf   177,5 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip