Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.5745

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Prístavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Klokočov - 3.etapa
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Zverejnená: 10.6.2020   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie realizácie: 06/2020-09/2020
Lehota na predkladanie ponúk: 23.6.2020
 
Zadávateľ
Firma Obec Klokočov
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00314048
Adresa Klokočov č. 962, 02322 Klokočov, SK
Kontaktná osoba Jana Horčičáková, Ing., +421 *** ******

Opis
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce
Podrobný opis zákazky Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce - Prístavba a stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Klokočov - 3.etapa

Stručný opis predmetu zákazky:

Opis prác je definovaný výkaz - výmerom v prílohe č. 2a, č. 2b

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so starostom obce ( resp. zástupcom ).

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač, ktorý predkladá svoju ponuku v systéme TENDERnet, zároveň priložil ako prílohu aj následovne dokumenty:

1. návrh na plnenie kritérií opečiatkovaný a podpísaný štatutárnym zástupcom alebo inou oprávnenou osobou uchádzača ( Príloha č.1)
2. ,,výkaz - výmer,, s nacenenými jednotlivými položkami ( Príloha č. 2a, Príloha č. 2b )
3. Čestné vyhlásenie k zákazu účasti ( Príloha č.3)
4. Čestné vyhlásenie k nedoplatkom ( Príloha č. 4)

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena ( EUR s DPH ). V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

Financovanie predmetu zákazky je z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Nie je prípustné predloženie ponuky len na časť zákazky.

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 15.06.2020

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy predložiť referenčný list o zákazkách s podobným predmetom plnenia ako je ten, ktorý sa obstaráva. Bez predloženia dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky a referenciach nebude zmluva podpísaná.

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, v prípade ak pred uplynutím lehoty nebudú predložené aspoň 2 cenové ponuky na zákazku.

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Zhotoviteľa.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

Pri procese výberu dodávateľa stavebných prác bude zohľadnený sociálny aspekt:
podpora dôstojnej práce
dodržiavanie základných pracovných noriem
zdravie a bezpečnosť v zamestnaní
podpora dodržiavania sociálnych a pracovných práv

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Prístavba a stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Klokočov - 3.etapa 1,0 počet
Výkaz výmer dostupný v prílohe

Prílohy ku zákazke

  1. Príloha 1_Návrh na plnenie kritérií.odt   17,5 kB
  2. Príloha 3_Čestné vyhlásenie k zákazu účasti.odt   17,2 kB
  3. Príloha 4_Čestné vyhlásenie k nedoplatkom.odt   18,1 kB
  4. Príloha 2a_SO 01 PRIZEMIE.ods   23,6 kB
  5. Príloha 2b_SO 02 PODKROVIE.ods   22,7 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip