Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.5685

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Dodávka a výmena prevzdušňovacieho systému v aktivačnej nádrži a selektoroch na ČOV Limbach
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť Stroje, zariadenia, nástroje, náradie
Podoblasť Opravy a údržba
Zverejnená: 19.6.2020
Predpokladaná hodnota: 29166,67 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: do 1 mesiaca odo dňa uzavretia zmluvy
Lehota na predkladanie ponúk: 30.6.2020
 
Zadávateľ
Firma Obec Limbach
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00304891
Adresa SNP 55 900 91 Limbach, 90091 Limbach, SK
Kontaktná osoba Ing. Jozef Süss, MBA, +421 *** ******

Podrobný opis zákazky

1. Identifikácia a rozsah predmetu zákazky

„Dodávka a výmena prevzdušňovacieho systému v aktivačnej nádrži a selektoroch na ČOV Limbach“

Kód CPV:
45259100-8 Opravy a údržba čističiek odpadových vôd
42996000-4 Mechanizmy na čistenie odpadových vôd

Predmetom zákazky je dodávka a výmena prevzdušňovacieho systému v aktivačnej nádrži a selektoroch na ČOV Limbach v nasledovnom rozsahu:
1. Odstavenie prítoku na ČOV Limbach, obtokovanie po mechanickom predčistení ,
2. Odčerpanie a vyčistenie AKT nádrže a DN od nánosov, piesku a naplavenín (objem odčerpania 666 m3),
3. Demontáž starého prevzdušňovacieho systému z AKT a selektorov,
4. Dodávka a montáž 2 kusov nerezových zberníc vzduchu a 6ks portubných zvodov s regulačnými uzávermi do prevzdušňovacieho systému v AKT
5. Dodávka a montáž 4 ks nových portubných zvodov s regulačnými uzávermi do prevzdušňovacieho systému v selektoroch
6. Dodávka , montáž a ukotvenie nového pneumatického jemnobublinného prevzdušňovacieho systému do AKT a selektorov, vrátane rozdeľovačov vzduchu z PVC-U rúr a prevzdušnovacích jemnobublinných areačných elementov (rúrové, diskové). Potrubné rozvody vzduchu do prevzdušňovacieho systému zostanú zachované.
7. Výmena 2ks mamutkových čerpadiel na odsávanie plávajúcich nečistôt z hladiny DN


Parametre aktivácie:
Selektor:
- počet kusov: 4
- rozmery: 1,4 x 1,2 x 2,5 m
- objem jednej komory: 4,2 m3
- oxygenačná kapacita: 4,6 kg/h

Aktivačná nádrž:
- počet kusov: 1
- objem jednej komory: 442 m3
- oxygenačná kapacita: 23 kg/h

Prevzdušňovanie aktivačného systému:
- projektovaná štandardná oxygenačná kapacita: 27,6 kg/d
- projektovaná kapacita prívodu vzduchu – maximum: 927 m3/h
- minimum: 483 m3/h
- objemová intenzita prevzdušňovania aktivácie: 2,0 – 1,05 m3/m3.h
- počet prevzdušňovacích elementov – v selektoroch: 16 ks
- v aktivačnej nádrži: 142ks
- pneumatické zaťaženie elementov: 5,9 – 3,1 m3/m3.h

2. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky je 29 166,67 eur bez DPH.

3. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy. Platba bude realizovaná na základe faktúry so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.

4. Typ zmluvy
Zmluva o dielo v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

5. Miesto a termín dodania
ČOV obce Limbach. Termín dodania – najneskôr do jedného mesiaca odo dňa uzavretia zmluvy.

6. Variantné riešenie
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

7. Platnosť ponuky
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 30.07.2020.

8. Dorozumievanie sa medzi verejným obstarávateľom a záujemcami
Poskytovanie vysvetlení a iné́ dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať výlučne písomne prostredníctvom pošty alebo elektronicky.

9. Obhliadka miesta
Záujemca môže vykonať obhliadku ČOV, aby získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia prác idú na ťarchu záujemcu. Kontaktná osoba na dohodnutie termínu obhliadky je Janette Benčíková, tel. 0915 749 454, e-mail: stocne.limbach@gmail.com.

10. Jazyk ponuky
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené́ musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak ponuku predkladá́ uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené́ prekladom do slovenského jazyka (štátneho jazyka). To sa netyká dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré́ sú́ vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.

11. Náležitosti cenovej ponuky
Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku na celý predmet obstarávania; cena uvedená v návrhu musí obsahovať cenu za požadovaný predmet obstarávania,
• ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom,
• uchádzač ocení ponuku v eurách. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 o cenách a musí obsahovať všetky náklady spojené s poskytnutím služieb týkajúcich sa predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Úspešný uchádzač bude povinný pred podpisom zmluvy predložiť doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky.

12. Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky
Verejný obstarávateľ stanovil pre vyhodnotenie ponúk jediné kritérium: najnižšia cena v EUR s DPH.

13. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 30.06.2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu.

14. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Odstavenie prítoku na ČOV Limbach, obtokovanie po mechanickom predčistení 1,0 kpl.
2 Odčerpanie a vyčistenie AKT nádrže a DN od nánosov, piesku a naplavenín (objem odčerpania 666 m3) 1,0 kpl.
3 Demontáž starého prevzdušňovacieho systému z AKT a selektorov 1,0 kpl.
4 Dodávka , montáž a ukotvenie nového pneumatického jemnobublinného prevzdušňovacieho systému do AKT a selektorov, vrátane rozdeľovačov vzduchu z PVC-U rúr a prevzdušnovacích jemnobublinných areačných elementov (rúrové, diskové) 1,0 kpl.
5 Výmena mamutkových čerpadiel na odsávanie plávajúcich nečistôt z hladiny DN 2,0 ks
6 Dodávka a montáž nerezových zberníc vzduchu 2,0 ks.
7 Dodávka a montáž portubných zvodov s regulačnými uzávermi do prevzdušňovacieho systému v AKT 6,0 ks.
8 Dodávka a montáž portubných zvodov s regulačnými uzávermi do prevzdušňovacieho systému v selektoroch 4,0 ks.

Prílohy ku zákazke

  1. Zmluva o dielo_ČOV.pdf   109,3 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip