Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.6700

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Stavba podstavca a inštalácia sochy M. Gándhího + realizácia lavičiek
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce
Zverejnená: 1.10.2020
Predpokladaná hodnota: 11550,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: do 15/12/2020
Lehota na predkladanie ponúk: 12.10.2020
 
Zadávateľ
Firma Slovenská národná knižnica
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 36138517
Adresa Námestie J. C. Hronského 1, 03601 MARTIN, SK
Kontaktná osoba Mgr. Ľuboš Ranto, +421 *** ******

Podrobný opis zákazky

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle § 6 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 11 550,00 €. Celková cena za predmet zákazky, ktorú ponúkne uchádzač nesmie presiahnuť predpokladanú hodnotu zákazky, ktorú určil verejný obstarávateľ.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa § 23 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

CPV kód:
45000000-7 Stavebné práce
45262510-9 Kamenárske práce

Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v PRÍLOHE č. 1 tejto výzvy - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.

Verejný obstarávateľ bude organizovať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky. Obhliadka sa uskutoční dňa 06.10.2020 o 10:00 hod. v sídelnej budove verejného obstarávateľa, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin (kontaktná osoba p. Ing. Arch. L. Lenková, t.č. 0905 541 483). Stretnutie každého záujemcu, ktorý prejaví záujem o obhliadku, bude pred určeným objektom v stanovenej lehote. Obhliadka miesta bude anonymná. Obhliadka je určená len na vizualizáciu objektu, verejný obstarávateľ nebude poskytovať na obhliadke žiadne informácie. Účasť záujemcov na obhliadke miesta uskutočnenia predmetu zákazky je dobrovoľná. V prípade, že sa záujemca nezúčastní obhliadky miesta, bude verejný obstarávateľ považovať jeho neúčasť za skutočnosť, že porozumel opisu predmetu zákazky.

Návrh zmluvných podmienok je uvedený v PRÍLOHE č. 6 tejto výzvy.
Tento návrh zmluvy je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH. Ostatní uchádzači budú neúspešní.

Okrem vyplnenia celkovej ceny za poskytnuté práce v systéme TENDERnet uchádzač prostredníctvom tohoto systému v rámci predloženia svojej ponuky predloží vyplnenú tabuľku cien, ktorá je uvedená v PRÍLOHE č. 1 tejto výzvy - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY s vyplnenými cenami za jednotlivé položky.

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť originál, resp. overenú kópiu nasledovných dokladov:
• výpis z obchodného alebo živnostenského registra
• čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike v zmysle ust. § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
• poistenie zodpovednosti za škodu
• čestné vyhlásenie, či je uchádzač mikropodnikom, malým podnikom alebo stredným podnikom
(Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR.
Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.
Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.)

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Stavba podstavca a inštalácia sochy M. Gándhího + realizácia lavičiek podľa prílohy č. 1 - komplet 1,0 kpl

Prílohy ku zákazke

  1. Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky.odt   29,4 kB
  2. Príloha č. 2_Situácia s umiestnením sochy.pdf   1,1 MB
  3. Príloha č. 3_Technický výkres lavičky.pdf   323,7 kB
  4. Príloha č. 4_Obrázok sochy s rozmermi.pdf   399,7 kB
  5. Príloha č. 5_Text dedikačného nápisu.doc   11 kB
  6. Príloha č. 6_Zmluva o dielo - Gándhí.docx   44,4 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip