Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.3205

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Odstránenie havarijného stavu výmena vykurovacieho systému – stará budova
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce
Zverejnená: 8.7.2019   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: 15320,39 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: Realizácia najneskôr do 30.09.2019
Lehota na predkladanie ponúk: 19.7.2019
 
Zadávateľ
Firma Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 36145262
Adresa S. Nováka 1763/2, 02680 Dolný Kubín, SK
Kontaktná osoba Peter Huba, +421 *** ******

Podrobný opis zákazky

1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce: Odstránenie havarijného stavu výmena vykurovacieho systému – stará budova

2. Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 15320,39 EUR .

3. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

4 Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

5. Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej telefonickej dohode. Obhliadka miesta je odporúčaná z dôvodu zlého stavu starej budovy - kontaktné osoby:
p. Brnoliak - 0949 447 187
Riaditeľ knižnice p. Huba - 0915 839 714

6. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet, priložil ako prílohu aj nasledovné dokumenty:
A) doklad o oprávnení poskytovať službu – originál, fotokópia alebo vytlačený z internetu.
B) "výkaz-výmer" (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

7. Verejný obstarávateľ má pre zákazku vyhradených 18384 EUR s DPH. V prípade ak najvýhodnejšia cenová ponuka bude vyššia ako uvedený finančný limit, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetnú súťaž.

8. Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH). V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

9. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Nie je prípustné predloženie ponuky len na časť zákazky. Variantné riešenie sa nepovoľuje.

10. Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.7.2019.

11. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo.
V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Zhotoviteľa.

12. Miesto dodania: Oravská knižnica Antona Habovštiaka, S. Nováka 1763/2, 02680 Dolný Kubín

13. Termín dodania: Realizácia najneskôr do 30.09.2019

14. Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom 3, 6, 9 Výzvy (resp. chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk.
- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s bodom 3, 6, 9 Výzvy, budú zoradené do poradia, pričom na prvom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu cenu.

15. Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

16. Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

17. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 45 dní po prevzatí diela a následnej fakturácie. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

18. Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že v prípade nezískania min. 2 cenových ponúk, bude verejné obstarávanie zrušené a vyhlásené nanovo.

19. Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

20. Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

21. Uchádzač je povinný skontrolovať si povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (aktuálne platné limity: v prípade jednorázového plnenia ide o limit nad 100.000 eur, v prípade opakujúceho sa plnenia v kalendárnom roku ide o limit nad 250.000 eur, limity sa posudzujú vrátane DPH).

22. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Odstránenie havarijného stavu výmena vykurovacieho systému – stará budova 1,0 celkom
Rozpis prác je definovaný priloženou dokumentáciou:
- výkresy
- technická správa
- výkaz-výmer

Obhliadka je odporúčaná z dôvodu, že sa jedná o starú budovu. Kontaktné osoby:
p. Brnoliak - 0949 447 187
Riaditeľ knižnice p. Huba - 0915 839 714

Prílohy ku zákazke

  1. 1np.pdf   264,8 kB
  2. 2np.pdf   280,9 kB
  3. 3np.pdf   339,6 kB
  4. schéma.pdf   672,1 kB
  5. UK_Technická správa.pdf   106,8 kB
  6. Návrh zmluvných podmienok_oravska kniznica stara budova.docx   49,0 kB
  7. 09 - Oprava ústredného kúrenia v budove Oravskej knižnice Do.xlsx   69,6 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip