Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.1370

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Dajme deťom priestor na hru
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť Stroje, zariadenia, nástroje, náradie
Podoblasť Zariadenie a vybavenie ihrísk
Zverejnená: 26.6.2018   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: 7491,60 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: Do 8 týždňov od účinnosti zmluvy
Lehota na predkladanie ponúk: 3.7.2018
 
Zadávateľ
Firma Obec Osádka
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00314773
Adresa Osádka 47, 02601 Osádka, SK
Kontaktná osoba Miroslav Jurák, +421 *** ******

Podrobný opis zákazky

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na výstavbu detského ihriska v obci Osádka, podľa priloženého výkazu-výmeru.

"Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2018“

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so starostom obce. Tel. kontakt +421 910 158 641.

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 7491,60 EUR.

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).
Okrem spomínaných dokladov je víťazný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy predložiť potrebnú dokumentáciu:
- technické listy ku jednotlivým prvkom detského ihriska
- certifikáty
- vyhlásenia o zhode

Minimálne požiadavky týkajúce sa bezpečnosti:
- STN EN 1176 a STN EN 1177
- skrutky zapustené alebo chránené plastovými klobúčikmi
- všetky kovové detaily musia byť bez ostrých hrán, so zaoblenými rohmi a dôkladne opracovanými zvarmi
- ochranné zóny jednotlivých prvkov dodržané podľa normy

Požiadavky na stavebné práce a ostatné služby súvisiace s dodaním tovaru
- vykopanie základových pätiek a príprava bezpečnostnej zóny podľa pokynov výrobcu v súlade s STN EN 1177
- doprava jednotlivých prvkov na miesto montáže, montáž prvkov na mieste realizácie
- zabezpečenie bezpečnostného povrchu v súlade s STN EN 1177

Predmet zákazky bude financovaný čiastočne z iných zdrojov (Úrad vlády SR v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2018).
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnený dokument "výkaz-výmer" (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, v prípade ak pred uplynutím lehoty nebudú predložené aspoň 2 cenové ponuky na zákazku.

Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

CPV: Hlavný slovník: 37535200-9

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.08.2018.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva o dielo medzi Obstarávateľom a Dodávateľom (zhotoviteľom) nadobudne účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku - Úrad vlády SR .

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Dajme deťom priestor na hru 1,0 celkom
Detaily detských hracích prvkov a požadovaných prác sú bližšie definované v priloženom súbore. Tieto informácie sú pre uchádzačov záväzné.

Prílohy ku zákazke

  1. Osádka_2_S_FINAL_výkaz výmer.xlsx   16,9 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip