Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.1708

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Stavebné úpravy suterénnych priestorov a VZT
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce
Zverejnená: 28.8.2018   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: 35575,57 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: Realizácia do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy (najneskôr do 30.11.2018)
Lehota na predkladanie ponúk: 18.9.2018
 
Zadávateľ
Firma Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 36145262
Adresa S. Nováka 1763/2, 02680 Dolný Kubín, SK
Kontaktná osoba Peter Huba, +421 *** ******

Podrobný opis zákazky

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce, a to konkrétne "Stavebné úpravy suterénnych priestorov a VZT" na budove Oravskej knižnice Antona Habovštiaka. Rozpis jednotlivých prác je definovaný priloženou dokumentáciou.

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode - Tel. kontakt na zodpovednú osobu: p. Bachledová 0908 698 101 .

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 35575,57 EUR.

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj nasledovné dokumenty:
1. vyplnený dokument "výkaz-výmer" (v prílohe 2 súbory) s nacenenými jednotlivými položkami.
2. návrh na plnenie kritérií (vzor je dostupný v prílohe).
3. kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra)

Miesto dodania predmetu zákazky: Dolný Kubín (Oravská knižnica Antona Habovštiaka)

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo.
V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Zhotoviteľa.

Predmet zákazky bude financovaný nasledovne:
- zo zdrojov zriaďovateľa (Žilinský Samosprávny Kraj).

Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Nie je prípustné predloženie ponuky len na časť zákazky.

Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 60 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje.

Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 30.11.2018 .

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom vyhodnotenia.
b) S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo.
c) Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 SO 01 – Prístavba knižnice 1,0 celkom
Rozpis prác je definovaný jednotlivými prílohami:
- výkaz výmer (VZT_Oravska kniznica_DK_vykaz vymer.xls)
- technická správa
- projektová dokumentácia (výkresová časť)
- komplet projektová dokumentácia je dostupná v Oravskej knižnici, v otváracích hodinách po predchádzajúcej dohode so zamestnankyňou knižnice p. Bachledová 0908 698 101

Priložená dokumentácia ja pre uchádzačov záväzná.
2 04-1 Osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody 1,0 celkom
Rozpis prác je definovaný jednotlivými prílohami:
- výkaz výmer (2018_095_DSP_040_SO01_008_Rozpočet_slepák.xls)
- technická správa
- projektová dokumentácia (výkresová časť)
- komplet projektová dokumentácia je dostupná v Oravskej knižnici, v otváracích hodinách po predchádzajúcej dohode so zamestnankyňou knižnice p. Bachledová 0908 698 101

Priložená dokumentácia ja pre uchádzačov záväzná.

Prílohy ku zákazke

  1. ELE.zip   1,6 MB
  2. STA.zip   533,5 kB
  3. 2018_095_DSP_040_SO01_008_Rozpočet_slepák.xls   65,5 kB
  4. VZT_Oravska kniznica_DK_vykaz vymer.xls   36 kB
  5. Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií.DOCX   20,6 kB
  6. Návrh zmluvných podmienok_oravska kniznica.docx   49,7 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip