Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.2337

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Technické zhodnotenie odstavnej plochy pri budove hasičskej zbrojnice Žabokreky
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce
Zverejnená: 6.2.2019
Predpokladaná hodnota: 6847,56 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: 04-05/2019
Lehota na predkladanie ponúk: 20.2.2019
 
Zadávateľ
Firma Obec Žabokreky
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00317047
Adresa Žabokreky 145, 03840 Žabokreky, SK
Kontaktná osoba Ing. Zuzana Valocká, +421 *** ******

Podrobný opis zákazky

Zámerom projektu je technické zhodnotenie odstavnej plochy pri budove hasičskej zbrojnice v obci Žabokreky. Zámerom obce ako prevádzkovateľa Dobrovoľného hasičského zboru je odstavnou plochou rozšíriť vybavenosť a použiteľnosť priestranstva vedľa budovy hasičskej zbrojnice účelovo využiť pre manipulaciu a odstavenie hasičskej techniky.
Projektová dokumentácia navrhuje a stavebnotechnicky rieši stavebné upravy pre spevnenú plochu pod jestvujucim otvoreným oceľovým pristreškom vedla existujúcej budovy hasičskej zbrojnice súp.číslo 53 v obci Žabokreky.
V zmysle §57 a § 139b zákona č.50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 Vyhl.č.453/2000Z.z. sa jedná o stavebnú upravu plochy pod jestvujucou drobnou stavbou , ktorá má doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu .
Plánovanou spevnenou plochou sa pôdorysne získa plocha s funkciou:
 Odstavná plocha pre parkovanie hasičskej techniky
 Plocha pre udržbu a manipulaciu s technikou ,jej čistenie ,kontrolu funkčnosti
 Manipulačná plocha pre kontrolu reakčného času pri potrebe zásahu hasičskou technikou
 doplňanie kvapalín ,ktoré by na nespevnených plochach mohli čiastočne kontaminnovať pôdu
Samostatne stojaca budova súp.č.53 je na liste vlastníctva č.634 vedená ako“ požiarna zbrojnica“ ,nebytová budova .Hasičská zbrojnica bola v roku 2010 zrekonštruovaná a svoju pôvodnú funkciu plnohodnotne využíva aj v sučasnosti. Je sídlom a prevadzkou Dobrovolneho hasičského zboru obce Žabokreky so zasadačkou služiacou aj pre príležitostné kulturno-spoločenské podujatia.

3.VYMEDZENIE ÚZEMIA NA RIEŠENIE:
Samostatne stojaca budova sup.č.53 je postavená v zastavanom uzemí obce Žabokreky ,na pozemku parcelné číslo reg.“C“ KN 37,odstavna plocha je navrhnutá na pozemku KN 1009/1 reg.“E“.
Budova je dopravne a energeticky napojená na miestnu komunikaciu .
4. VECNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU.
Charakter prostredia a vzájomné odstupy stavieb splňajú požiadavky urbanistické,architektonické,životného prostredia ,hygienické,požiarnej bezpečnosti,civilnej ochrany,požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie v zmysle platných STN.
Budova je existujúcimi prípojkami napojená na všetky inžinierske siete a na vrhovaná vystavba spevnenej plochy si nevyžiada žiadne zásahy do nich a nema žiadny vplyv na okolitú výstavbu.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so starostom obce na tel.č. 0905784647.

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 6847,56€.
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Predmet zákazky bude financovaný úplne resp. čiastočne z iných zdrojov dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry.

Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnený dokument "výkaz-výmer" (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami.


Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač, ktorý predkladá svoju ponuku v systéme TENDERnet, zároveň priložil cenovú ponuku aj do prílohy, kde bude ponuka opečiatkovaná a podpísaná štatutárnym zástupcom alebo inou oprávnenou osobou uchádzača.

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 30.06.2019.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Technické zhodnotenie odstavnej plochy pri budove hasičskej zbrojnice Žabokreky na parcelách č.KN-C 37 a KN-E 1009/1 v k.ú.Žabokreky 1,0 dielo

Prílohy ku zákazke

  1. Odstavná plocha pri Požiarnej zbrojnici Žabokreky SLEPY ROZPOCET.xlsx   35,2 kB
  2. Pôdorys,rez,pohlad v.c.02_2.pdf   666,3 kB
  3. Situacia v.č.01_1.pdf   174,8 kB
  4. Výkaz výmer Spevnené plochy pri HZ.pdf   481,1 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip