Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.2510

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Stavebný dozor pre realizáciu projektu Rekonštrukcia kotolne Viacúčelovej budovy Papradno kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2017-36
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
Zverejnená: 13.3.2019   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie realizácie: 2019-2020
Lehota na predkladanie ponúk: 19.3.2019
 
Zadávateľ
Firma Obec Papradno
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00317594
Adresa Papradno 315, 01813 Papradno, SK
Kontaktná osoba Ing. Roman Španihel, +421 *** ******

Podrobný opis zákazky

Táto zákazka je vytvorená za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky na zabezpečenie služby ku zákazke"Stavebný dozor pre realizáciu projektu Rekonštrukcia kotolne Viacúčelovej budovy Papradno kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2017-36" .
Tento prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu a slúži zadávateľovi zákazky len na informatívne účely.


Predmetom zákazky je obstaranie služby stavebného dozoru pri stavbe : "Rekonštrukcia kotolne Viacúčelovej budovy Papradno kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2017-36"

Činnosť stavebného dozoru spočíva v :
- Občasný stavebný dozor, posudzovanie projektovej dokumentácie stavby
- Oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby
- Účasť na kontrolných dňoch stavby
- Spolupráca s odborným autorským dohľadom
- Kontrola stavebných prvkov a konštrukcií v ďalšom postupe zakrytých alebo neprístupných
- Kontrola odborného ukladania stavebných výrobkov na stavbe
- Kontrola úplnosti, vecnej a cenovej správnosti oceňovacích podkladov (súpis vykonaných prác a zisťovacích protokolov)
- Kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv
- Príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby
- Vyjadrovanie sa k zmenám projektu zvyšujúcim schválené náklady stavby alebo predlžujúce lehoty výstavby
- Kontrola konštrukcií a prác stavby, kontrola kvality (atesty výrobkov, certifikáty, protokoly o preukázaných skúškach)
- Sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác
- Zabezpečí včasné informovanie verejného obstarávateľa o podstatných náležitostiach počas uskutočňovania stavby, za ktoré sa považujú najmä také náležitosti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na cenu, kvalitu a termíny dokončenia prác, ako aj tie, pri ktorých o informovanie prijímateľ výslovne požiada
- Kontrola vedenia stavebného denníka v súlade s podmienkami zmluvy
- Kontrola a schvaľovanie skutočne zrealizovaných stavebných prác a dodaných materiálov uvedených v súpisoch vykonaných prác zhotoviteľa stavby
- Zabezpečí podstatné zápisy v stavebnom denníku a iné podľa požiadaviek verejného obstarávateľa


Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so starostom obce.

Predmet zákazky bude financovaný úplne resp. čiastočne z iných zdrojov (napr. dotácia zo štátneho rozpočtu, eurofondov, envirofondov, atď.). Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2020.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva o dielo / objednávka / medzi Obstarávateľom a Dodávateľom (zhotoviteľom) nadobudne účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Stavebný dozor pre realizáciu projektu Rekonštrukcia kotolne Viacúčelovej budovy Papradno kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2017-36 1,0 celok