Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.2561

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Oprava strechy 21 bytového domu Dechtice
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Zverejnená: 25.3.2019   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie realizácie: máj - jún 2019
Lehota na predkladanie ponúk: 3.4.2019
 
Zadávateľ
Firma Obec Dechtice
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00312363
Adresa Dechtice 488, 91953 Dechtice, SK
Kontaktná osoba PhDr. Karol Zachar, +421 *** ******

Opis
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce
Podrobný opis zákazky Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce "Oprava strechy 21 bytového domu Dechtice ".

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so starostom obce. Tel. kontakt na starostu obce 0905 828 281.

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje.

Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2019.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok - príloha.č.1 . Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Zhotoviteľa.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnený dokument "Výkaz výmer Dechtice 3D pásy rekonštrukcia PREKRYTÍM" - príloha. č.2 (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 "Oprava strechy 21 bytového domu Dechtice ". 1,0 celok
"Výkaz výmer Dechtice 3D pásy rekonštrukcia PREKRYTÍM" - príloha. č.2

Prílohy ku zákazke

  1. Zmluva o dielo strecha 21 BJ.docx   32,6 kB
  2. Výkaz výmer Dechtice 3D pásy rekonštrukcia PREKRYTÍM.xlsx   17,0 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip